GeoGebra 5.0.212.0

GeoGebra 5.0.212.0

GeoGebra – 50MB – Open Source –
ra khỏi 27 phiếu
4 Stars User Rating
GeoGebra là một phần mềm toán học năng động tham gia hình học, đại số và giải tích. Hai quan điểm là đặc trưng của GeoGebra: một biểu hiện trong cửa sổ đại số tương ứng với một đối tượng trong cửa sổ hình học và ngược lại.

Tổng quan

GeoGebra là một Open Source phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi GeoGebra.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.796 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của GeoGebra là 6.0.503.0 , phát hành vào ngày 10/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

GeoGebra đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 50MB.

Người sử dụng của GeoGebra đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho GeoGebra!

Cài đặt

người sử dụng 2.796 UpdateStar có GeoGebra cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản